Disclaimer

Scootmobiel Visie V.O.F. sluit alle aansprakelijkheid uit voor elke directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die het gevolg is en/of verband houdt met het gebruik van, bereikbaarheid van en/of gepubliceerde informatie op de website www.scootmobielvisie.nl. Hoewel het vervaardigen en onderhoud van de website uitermate zorgvuldig heeft plaatsgevonden, kan de afwezigheid van fouten en onvolledigheden niet worden gegarandeerd. Scootmobiel Visie V.O.F. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en/of onvolledigheden. Scootmobiel Visie V.O.F. biedt geen garantie inzake het volledig en/of foutloos functioneren van de website en/of de daaraan gekoppelde servers. Scootmobiel Visie V.O.F. staat niet in voor de toepasselijkheid van op de website gepubliceerde informatie voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.

Scootmobiel Visie V.O.F. behoudt zich het recht voor om ten alle tijden gepubliceerde informatie aan te passen, verwijderen of ongeldig te verklaren.

Bescherming persoonsgegevens

Scootmobiel Visie V.O.F. maakt uitsluitend gebruik van persoonsgegevens die door en/of met toestemming van de betreffend persoon aan Scootmobiel Visie V.O.F. worden verstrekt. Persoonsgegevens worden door Scootmobiel Visie V.O.F. gebruikt ter ondersteuning van service-, administratieve-, marketing- en verkoopprocessen. Persoonsgegevens worden door Scootmobiel Visie V.O.F. nooit zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar aan derden verstrekt. Indien u bezwaar heeft tegen het opslaan en/of gebruik van uw persoonsgegevens door Scootmobiel Visie V.O.F., kunt u dit schriftelijk aan ons mededelen. Scootmobiel Visie V.O.F. verplicht zich ertoe binnen 5 dagen na ontvangst van uw verzoek over te gaan tot verwijdering van uw gegevens uit de gegevensbestanden.

Geschillenregeling

Op het gebruik van deze website, is Nederlands recht, ten alle tijden Nederlands recht en enkel Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen voortvloeiend uit het op welke wijze dan ook gebruiken van deze website, zullen worden voorgelegd aan de in onze vestigingsplaats bevoegde cantonrechter, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

error: Content is protected !!